Вие сте тук

Очаквани резултати

 1. Описани ключови процеси и дейности в СУ
 2. Приети и приложени стандарти и индикатори за управление на качеството на дейностите в СУ
 3. Актуализирани документи (наръчник по качеството, правилници, длъжностни характеристики) за управление на качеството
 4. Създадена и апробирана система за мотивиране на преподаватели и служители за прилагане на системата за управление на качеството
 5. Създадена и приложена система за ежегодна обратна връзка от студенти, преподаватели, административни служители и работодатели за повишаване на качеството
 6. Механизми за актуализиране на учебните планове на базата на създадената система за обратна връзка.
 7. Усъвършенствана и автоматизирана система за осигуряване на учебния процес
 8. Създаден единен регистър на проектите и на продуктите от научно-изследователската дейност с правила за неговото функциониране.
 9. Интегрирани системи за социално-битово и финансово обслужване на студентите.
 10. Разработен, апробиран модел за определяне на себестойността на дейностите, внедрен в счетоводната практика на СУ.
 11. Интегрирани информационни системи, функциониращи в СУ и синхронизирани с тези на МОМН и други институции.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer