slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Проектът

От януари 2013 г. стартира двугодишен проект за усъвършенстване на системите за управление в Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”.  

Проектът се осъществява по договор № BG051PO001-3.1.08-0010 с МОМН  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към усъвършенстване на системата за управление в СУ Св. Климент Охридски (включително системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите, системи за контрол и мониторинг, системи за получаване на обратна връзка от работодатели и бивши студенти, системи за събиране на информация за научно-изследователската дейност и др.) и разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на присъщите дейности на СУ и резултатите от тях.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer